Наукова робота

 


 

В 2016-2017 навчальному році в Центрі розпочата науково-дослідна робота з теми «Дослідження можливостей компꞌютерного супроводження виробничого навчання».

[керівники: керівник ННЦ доц., к.т.н. Шматков Є.В., заст. керівника ННЦ Коваленко В.В.]

Обгрунтування необхідності проведення

Виробниче навчання в Центрі відбувається з перших днів знаходження студентів 1го та 2го курсів інженерно-педагогічних спеціальностей в академії. Відсутність необхідних теоретичних знань не надає можливість свідомо і якісно формувати професійно-практичні вміння та навички з робочих професій, які відповідають профілю їх навчання в академії. На початку кожного заняття викладач-керівник занять вимушений витрачати час на теоретичне пояснення, які безпосередньо стосуються виконання практичної частини навчально-виробничого завдання. Перевірка рівня їх засвоєння, тобто одержання допуску до його виконання, теж потребує додаткового часу. Зменшити витрати на цей компонент навчання можливо за рахунок використання сучасних можливостей компꞌютерної техніки.

Обєкт  дослідження:  процес виробничого навчання студентів.

Предмет дослідження – інтерактивне спілкування студентів з компꞌютером в режимі самонавчання.

Гіпотеза досліджень: час засвоєння теоретичної частини навчально-виробничого завдання суттєво скоротиться, якщо перевести її у режим інтерактивного спілкування студента з компꞌютером за спеціально розробленою програмою.

Очікуваний результат:

Експериментальні дослідження передбачають створення для кожної лабораторії комплекс навчальних програм, які б надавала студентам самостійно одержувати необхідні знання з подальшою тестовою перевіркою рівня та глибини їх засвоєння.

Роботи, виконані за період вересень-грудень 2017 р.

  • Розроблені комплекти тестових завдань в обсязі 100 запитань кожний для перевірки базових знань з конкретної теми згідно з програмою тієї чи іншої дисципліни. (три навчаючі програми)
  • Інформаційний матеріал представлений в компꞌютерному варіанті, що дозволяє поновити базові знання або надбати їх заново.
  • В компꞌютері закладений також новий теоретичний матеріал і та ж сама методика перевірки рівня його засвоєння. Він не потребує використання додаткової навчальної літератури. Виконання методики дозволяє повністю виявити якість підготовки кожного студента до виконання практичної частини кожної навчально-виробничої роботи.

Виконані і реалізовані в компютерному варіанті такі роботи:

  • Визначення режиму різання при токарній обробці зовнішньої поверхні. Автори: Є.В. Шматков, Д.В. Зеленський, А.В. Прилипко (лабораторія механічної обробки)
  • Зварювання деталей у нижньому положенні. Автори: Л.М. Зеленська, Є.В. Шматков (лабораторія зварювання)
  • Нарізання різьб метчиками та плашками. Автор: В.В. Самчук, канд.техн.наук (лабораторія слюсарних робіт та складання)

З метою подальшого розвитку тематики цих робіт передбачається у подальшому перевести в компꞌютерний варіант і спеціальну частину цих робіт, яка полягає у виконанні розрахунково-графічних робіт, що безпосередньо є початком  практичної частини роботи.